Terms & Conditions

                                                          Algemene Koopovereenkomst

                                                Betalingen Hygiënisch goederen op termijnen

 

 

Partijen:

 

Naam Bedrijf: MeLeisue Services VoF.

Adres: Zilverenberg 36, 5234GM  ’s Hertogen Bosch. Nederland.

E-mailadres: sales@sexpoponline.com  

Hierna te noemen: verkoper.

 

En

Naam (voornaam en achternaam):

Gevestigd te (uw adres met postcode, plaats en land):  

 

Opleveringsadres (indien aders dan het bovengenoemd adres):   

 

Of/en voor deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door het volgende bedrijf:

Naam (bedrijfsnaam):

Adres (adres met postcode, plaats en land):

 

En uw e-mailadres:

Hierna te noemen: koper.

 

Partijen nemen in aanmerking:

 

Verkoper verklaart in eigendom te hebben de/het hieronder omschreven:

 

Hierna te noemen: het product of de zaak.

 

Koper verklaart het product te willen kopen van verkoper.

Koper verklaart voor het product de koopprijs eerst betaling van 200/389 euro te willen betalen.

Koper zal vervolgens de rest koopprijs deels in termijnen voldoen.

Het eigendom blijft bij de verkoper tot het totaal verschuldigd bedrag van de koper is voldoen.

 

Partijen komen hierbij het volgende overeen:

 

Artikel 1 Omschrijving Product

De koop betreft het volgende product: een  van het merk, met nummer

 

Artikel 2 Prijs en koop

Verkoper verbindt zich het product te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van €

(Volledig bedrag) is verschuldigd aan verkoper. Deze prijs bestaat uit de koopprijs met BTW (21%) en eventuele de bezorgingskost.

 

Betaling vindt plaats op bankrekening (IBAN-nummer):  

Ten name van (uw tenaamstelling):

 

Artikel 3 Betalingsregeling

Koper heeft bij het ondertekenen van deze overeenkomst een bedrag van 200 of 389 euro aan Verkoper voldaan bij wijze van eerste aanbetaling, waarvoor bij deze kwijting wordt verleend.

Het restant van de gemelde koopsom, ter grootte van (restbedrag: euro) zal worden voldaan in 5-maandelijkse termijnen van elk   euro. De eerste termijn is verschuldigd per de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin deze overeenkomst is ondertekend en vervolgens uiterlijk op de eerste van elke volgende maand. In dit geval moet de maandelijks betaling geschieden voor date van volgende 5 maanden die begint op date en eindigt op date.

 

Indien Koper enige termijn niet of niet tijdig heeft voldaan, verbeurt Koper ten gunste van Verkoper, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, een boete 20 euro voor elke ingegane week, die Koper later dan de overeengekomen datum betaalt.

Artikel 4 Verplichtingen van Koper

Zolang Koper niet de gehele koopsom, en al hetgeen hij verder op grond van deze overeenkomst verschuldigd is, aan Verkoper heeft voldaan, mag hij de zaak niet:

- aan derden in gebruik geven;

- verhuren;

- verpanden, of anders in zekerheid overdragen;

- schenken

- vervreemden (verkopen).

Indien Koper de zaak toch in eigendom wil overdragen aan een derde, zal hij daarvan direct schriftelijke mededeling doen aan Verkoper. In een dergelijk geval worden alle nog niet betaalde termijnen onmiddellijk opeisbaar. Koper is dan gehouden alle nog verschuldigde termijnen ineens, binnen drie werkdagen na de gedane mededeling, op de aangegeven wijze aan Verkoper te voldoen. Indien Koper hieraan niet voldoet, is het bepaalde omtrent boetes op te late betaling, van toepassing op elk der afzonderlijke alsdan ineens verschuldigde termijnen.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

Indien één of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoen, heeft Verkoper het recht deze overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, ontbonden te verklaren:

-         indien één maandelijkse termijn, na sommatie, niet tijdig is voldaan;

-         indien, al dan niet na sommatie, de achterstand in de betaling meer dan één termijn bedraagt;

-         indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of door hem surséance van betaling wordt aangevraagd;

-         indien beslag wordt gelegd op de zaak of overige goederen van Koper;

-         indien Koper, zonder de vereiste mededeling aan Verkoper, de zaak aan een derde in gebruik geeft, verhuurt, verpandt of vervreemdt (verkoopt);

-         indien Koper één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk nakomt.

Artikel 6 Gevolgen ontbinding

Indien een van het bovengenoemd situaties voorkomt heeft de verkoper de recht om het rest schuld van de koper een keer terug te vorderen met 10% rent erbij.

Als de koper na de betalingsherinnering blijft nog niet te betalen, dan stuurt de verkoper een aanmaning waarin wordt het aangeeft dat verkoper de juridische stappen neemt en de extra incassokosten moet gerekend aan de koper.

Artikel 7 Gebreken

Koper en verkoper constateren dat het product geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken heeft. Als de koper het besteld product niet bevalt, moet hij het zo snel mogelijk namelijk binnen 7 dagen retourneren. Binnen deze termijn is er geen retourkost berekend. En de koper krijgt volledig het betaald geld terug van de verkoper. Na 7 dagen is er een vervoerkost berekend in geval van retourneren. En het geretourneerde product moet voldoen aan de retour voorwaarden van ons.

Artikel 8 Retour voorwaarden

Wegens de karakters van het hygiënische producten, de basis retourvoorwaarden zijn het retourproduct moet zonder verbreking van verzegeling, gebruiken spoor, vermissing onderdelen of beschadiging zijn. Zie het bijgevoegd retourvoorwaarden.

Artikel 9 Overdragen

Verkoper is verplicht om het product en de bijbehorende documenten op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper, namelijk na de volledige afbetaling van de koopprijs.

Artikel 10 Risico-overgang

Het product is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de eerdergenoemde datum waarop het product overgedragen wordt aan koper. In het geval het product tenietgaat vóór de eerdergenoemde datum van overdracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een soortgelijk product aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

Artikel 11

Het product wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de eerdergenoemde afgesproken datum van overdracht bevindt.

Artikel 12 Garantie

De garantie is toegerust op een hygiënisch product. Dus er is een garantieperiode van 2 weken voor de koper na de datum van ontvangst dit product onder voorwaarden (zie het retourvoorwaarden). In deze periode zal verkoper zonder uitstel en voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële-, constructie- of ontwerpfouten. Bij retourneren van het niet bevalt product moet het strikt aan ons opgesteld retourvoorwaarden voldoen (zie artikel 7 hierboven).

Artikel 13 Toepasselijk recht

Koper heeft bedenktijd van 2 weken na het ontvangst product. Bij her vervroegd afbetaling is er 8% korting toegerekend met de rest verschuldigd bedrag. Bij gebreken of verzuim betaling van de koper, is de betreffend extra incassokost aan de koper verrekend.

 

 


 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt en in tweevoud getekend online op <<datum>>.

 

 

Ik heb het voorwaarden hierboven goed gelezen en ben ik volledig mee eens.

 

 

 

 

Handtekening verkoper                                                                   Handtekening koper